top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍKY obchodní značky TANČÍRNY PARDUBICE

 

Pro poskytování lektorských vzdělávacích kurzů Tančírny Pardubice Mgr. Jany Wiesner

  1. Úvodní podmínky

 

Poskytovatel: Mgr. Jana Wiesner, Zajíčkova 310, Pardubice 530 03, IČO: 612 30 243 (dále jen „Poskytovatel“)

 Kontaktní adresa: Zajíčkova 310, Pardubice 530 03, e-mail: wiesner.jana@seznam.cz, telefon: +420 774 154 111

 1. Tyto obchodní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí pro poskytování služeb Tančírny Pardubice – Mgr. Janou Wiesner, sjednaných osobně a prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.tancirnapardubice.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.

 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka. Zákazník zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

3. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 4. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek.

 

II.  Vymezení pojmů

1. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní služby.

 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní jsou vzdělávací kurzy a s tím související služby specifikované na webovém rozhraní.

 

III. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

  1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní www.tancirnapardubice.cz  je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě. Ceny služeb jsou bez DPH (Poskytovatel není plátce). Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

  3.  Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka. Služba se považuje za dodanou dnem poskytnutí služby, tj. dnem uvedeným v akceptaci objednávky jako termín kurzu či další služby, a to bez ohledu na skutečnost, zda zákazník termín kurzu či služby využije.

  4.  Poskytovatel je oprávněn zrušit kurz, pokud se nepodaří naplnit minimální počet účastníků.

  5.  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

  6.  Zákazník je oprávněn si vybrat způsob platby v hotovosti či bankovním převodem.

 

  1. Odstoupení od smlouvy a storno podmínky

 

1. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku, neboť se jedná o plnění, které je poskytováno v určeném termínu.

2. Poskytovatel služeb uvádí, že podle počtu přihlášených účastníků kurzu závisí jeho rozhodnutí, zda se kurz bude či nebude konat (naplnění minimálního počtu účastníků), jak velké prostory budou využity a další náklady s akcí spojené. Pokud se nakonec účastníci nedostaví v původně plánovaném počtu, přesto Poskytovatel služeb hradí lektora i nájem prostor, vzniká Poskytovali škoda. Z toho důvodu může Zákazník zrušit smlouvu o poskytování služeb pouze za následujích storno podmínek: -Zruší-li Zákazník účast na kurzu nejméně 10 dnů předem, poskytovatel vrátí 100% kurzovného. Zruší-li Zákazník účast na kurzu nejméně 4-9 dnů předem, poskytovatel vrátí 50% kurzovného. Zruší-li Zákazník účast  méně než 3 předem, poskytovatel vrátí 0 % kurzovného. Poskytovatel se zavazuje vrátit kurzovné dle výše uvedených podmínek do 14 dnů.

3. Pokud se účastník nedostaví na kurz či akci, uhrazený poplatek se nevrací. Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Náhradník je povinen před zahájením kurzu sdělit poskytovateli písemně svoje osobní údaje.

 

  1.  Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník je povinen se při účasti na kurzu i jednotlivé lekci řídit pokyny lektorů Poskytovatele služeb. Dále je Zákazník povinen dodržovat provozní řád budovy, ve které se kurz uskutečňuje. Během účasti na kurzu nesmí Zákazník narušovat řádný běh kurzu.

2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Zákazník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

 

         VI. Odpovědnost za vady

 1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Zákazníka oznámení o reklamaci služby.

 2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

3. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.

 4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou jinak. V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatel plní prostřednictvím zvláštního dokumentu. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v daném dokumentu – viz odkaz na webu..

2. S osobními údaje zákazníků Poskytovatel zachází s patřičnou opatrností a pečlivě je zabezpečuje.

3. Soubory Cookies se Poskytovatel snaží užívat v minimálním rozsahu. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Zákazník použití cookies zcela zakázat.

 

 VIII. . Řešení sporů

1. Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/ Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

2. Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Zákazníkem řeší obecné soudy.

 

IX. Písemná komunikace

 1. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo Poskytovatele a adresy Zákazníka uvedené v objednávce.

2. Písemná komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem podnikatelem může probíhat prostřednictvím e-mailu wiesner.jana@seznam.cz.

X.  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy 2. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 29. 11. 2021.

bottom of page